ART FOR AIR 2022-23

ART for AIR 2

นิทรรศการเพื่อลมหายใจ (ครั้งที่ 2)

จากจุดเริ่มต้นในการประชุมเจรจาระหว่างสภาลมหายใจและเครือข่ายศิลปินหลายแขนงในปี พ.ศ. 2562 ที่ผู้เข้าร่วมทุกคนต่างต้องประสบกับปัญหาจากฝุ่นควัน และต้องการมีส่วนร่วมในการคลี่คลายสถานการณ์นี้ตามศักยภาพและบทบาทที่เครือข่ายศิลปินจะสามารถทำได้ จึงตกลงร่วมจัดตั้งโครงการ ART for AIR หรือ “โครงการศิลปะเพื่อลมหายใจ” ขึ้น เพราะปัญหานี้ไม่ใช่ภาระหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดแบกรับได้ แต่จำเป็นต้องใช้พลังของทุกภาคส่วนร่วมกัน ซึ่งการทำงานร่วมกับบุคลากรในแวดวงศิลปะวัฒนธรรม เชื่อมต่อกับพลังประชาสังคมให้เป็นเอกภาพ เป็นการประสานพลังด้านการแสดงออก การสื่อสาร เพื่อให้ความเข้าใจในปัญหาได้ส่งออกไปอย่างตรงจุด โดยเครือข่ายนักสร้างสรรค์ได้เป็นอีกพลังที่ร่วมผลักดันการสะท้อนปัญหานี้

ปัจจุบัน ART for AIR “โครงการศิลปะเพื่อลมหายใจ” ได้กลายเป็นการแสดงพลังของภาคประชาสังคม นักศิลปะวัฒนธรรมในเมืองเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแสดงจุดยืนในการมีส่วนร่วมต่อการแก้ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ pm 2.5 ที่เรื้อรังมากว่า 10 ปี เจตจำนงในการใช้กิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคม เป็นเครื่องมือผลักดันการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง จนถึงระยะยาว ดังนี้ ART for AIR: นิทรรศการเพื่อลมหายใจ (ครั้งที่ 1) จึงเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในวันที่ 3-30 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่, โกดังจริงใจ ของกลุ่มเซนทรัล The Meeting Room Art Gallery, Dream Space Gallery CNX, Maiiam Museum of Contemporary Art, Chiang Mai Art Museum รวมถึงพื้นที่ทางศิลปะอื่น ๆ และพื้นที่สาธารณะที่ร่วมเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงาน รอบเมืองเชียงใหม่

มาถึงกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการเคลื่อนไหวครั้งที่ 2 ที่กลุ่ม ART for AIR มีจุดประสงค์ต้องการให้นักสร้างสรรค์ในวงกว้างได้เข้ามามีส่วนร่วมในนิทรรศการครั้งนี้โดยไม่จำกัดอายุ เพศ สัญชาติ และเทคนิคการทำงาน เราต้องการขยายขอบเขตความร่วมมือไปสู่กลุ่มศิลปิน ภัณฑารักษ์ และพื้นที่ศิลปะในวงที่กว้างขึ้น สู่พื้นที่ทางศิลปะในกรุงเทพฯ และในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อให้ทุกองค์กรได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการเพื่ออากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความประสงค์ให้เกิดเป็นเทศกาลศิลปะ ART for AIR 2 ร่วมกัน โดยเริ่มต้นในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเราเชื่อว่าความร่วมมือจากพื้นที่ทางศิลปะและบุคลากรของวงการศิลปะ จะร่วมกันทำให้นิทรรศการที่ว่าด้วยการพื้นฟูสภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม ได้กลายเป็นเสียงสะท้อนไปสู่สังคมในวงกว้าง แม้ศิลปะจะไม่ได้มีหน้าที่แก้ไขปัญหานี้โดยตรง แต่ความพร้อมใจในการสร้างสรรค์นิทรรศการจะร่วมส่งเสียงให้ปัญหาทางด้านอากาศและสภาพแวดล้อมได้กลายเป็นวาระสำคัญของโลก เราเชื่อว่าความเคลื่อนไหวนี้จะกลายเป็นกระแสธารที่สำคัญของโลกศิลปะในอนาคต และนำไปสู่การแก้ไขอย่างจริงจังของทุกภาคส่วน ก่อนที่ทุกปัญหาของสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศจะกลายเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้อีกต่อไป  


ART for AIR NOWActivities


Sustainability Expo : 2022

PANEL : ART FOR AIR

สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับชีวิตกลับไม่มีมูลค่า…นั่นคืออากาศ
สุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่แจ่มใส
ขึ้นอยู่กับระบบการหายใจ
และลมหายใจที่สมบูรณ์ประกอบด้วย
อากาศที่บริสุทธิ์และสติ (mindfulness)
ลมหายใจ คือ ชีวิต

รับชมย้อนหลัง
Watch on Youtube


Venues


BAB 2022 : BACC

BAB2022 | CHAOS : CALM

22 OCT 2022 – 27 NOV 2022

กรุงเทพลอยน้ำ ขยะไม่มี / Bangkok is floating, no garbage
คามิน เลิศชัยประเสริฐ


more information BAB : 2022

สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์
ประเด็นเกี่ยวกับศิลปะและสิ่งแวดล้อม


Warin Lab Contemporary

OCT 2022 – OCT 2023

more information


NOVA Contemporary

early 2023

more information


La Lanta Fine Art

more information


VS Gallery

NOV 2023

more information


ATTA Gallery

JAN 2023

more information


Art4C

JUL 2023

more information


Palette Artspace

OCT 2022

more information


Jing Jai Gallery

APR 2023

more information


WHY ART?


WHY ART?

ภาพรวมของนิทรรศการนี้เป็นการวิพากษ์จากมุมมองของเมืองในป่า การซ้อนทับด้วยความหมายของป่าจะทำให้เราได้เห็นภาพของปัญหาที่ชัดเจน จะเห็นได้ว่าปัญหาทั้งทางด้านพลังงาน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ไปจนถึงพฤติกรรมของมนุษย์ ล้วนเป็นการล่วงเข้าไปในนิยามของป่าทั้งสิ้น ในกระแสธารของศิลปะร่วมสมัยปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า เชื่อว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผูกโยงกับสังคม การเมือง วัฒนธรรม จะยิ่งทวีความเข้มข้น และเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรม ศิลปะไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสารทางด้านความงามที่ตาเห็น แต่ความงามทางทัศนคติของการตระหนักรู้ การลงมือในภาคปฏิบัติ และการค้นคว้า อาจจะเข้ามาแทนที่สุนทรียภาพแบบเดิม

Art For Air เป็นทั้งการมองไปในอนาคตของศิลปะร่วมสมัย และอนาคตของสภาพอากาศ ด้วยกระบวนความคิดของศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอแนวคิดของพลังงานทดแทน การวิพากษ์โครงสร้างของการเมืองที่เป็นผลต่อการเกิดขึ้นของฝุ่นขนาดเล็ก การจัดการไฟเชิงวัฒนธรรม และอีกหลายๆ วิธีคิดที่จะนำไปสู่ทางออก ความเห็นและสมมติฐานมากมายจะได้รับการแสดงออกผ่านภาษาของศิลปะร่วมสมัย ที่ทุกๆ คนจะเห็นพ้องต้องกันว่าพลังทางศิลปะจะเกิดขึ้นเมื่อได้ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพสังคม ด้วยการมองเห็น ตระหนัก และช่วยกันส่งต่อความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับชุมชมที่เราอยู่อาศัยต่อไป

The overall message of the exhibition will be presented through the perspective of a city within the forest. By looking at the issue through the symbolism of the forest, we will be able to get a more transparent look at the causes of these problems. Whether it be in terms of energy, industry, agriculture, or even human behaviors, the root cause of all these challenges arises from our intrusion of the forest. In the stream of contemporary art of today and tomorrow, it is believed that the environment will increasingly become a central subject, with ties to social issues, politics, and culture, and will only increase in significance to become a focal point of history and civilization. Art isn’t simply an expression of visual beauty, but also the beauty of perspectives and realizations, with practical actions and research taking the place of aesthetics as we know them.

Art For Air is an attempt to peer into the future of not just the field of contemporary art, but also the quality of the air we breathe through the musings of the artists; whether it be in the form of alternative energy sources, the critique of city layouts that give rise to the issue of dust particles, the cultural management of fire, or any other number of concepts. These deliberations will give rise to new solutions, viewpoints, and theories that can be expressed through the language of contemporary art, which anyone can agree is at its strongest when used for the betterment of society, the economy, or culture, allowing us to realize and pass on new possibilities that can allow our collective communities to confidently move forward towards the future.


COMMITTEE / กรรมการ

ที่ปรึกษา

ติรวัฒน์ สุจริตกุล
คามิน เลิศชัยประเสริฐ
สุวารี วงค์กองแก้ว
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
อุทิศ อติมานะ

ผู้ประสานงานโครงการ

พลอย เจริญผล
ชล เจนประภาพันธ์
กิตติมา จารีประสิทธิ์
จุฑาพร อินทวงค์Support / สนับสนุน#ARTFORAIRCNX