art and environment

  ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม : ความงามของความตระหนักรู้  อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ การ “เคลื่อน” และ “เชื่อม”ความหมายของงานศิลปะไปสู่มิติทีหลากหลายของชีวิตมนุษย์ เปิดโอกาสให้เกิดความรู้สึกถึงสิ่งต่างๆได้ลึกซึ้งขึ้น ลึกไปสู่ความหมายที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยเหตุผลหรือการรับรู้ทั่วไป  เพราะการดำรงและดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรับรู้และการให้ความหมายต่อสรรพสิ่งอย่างธรรมดาเท่านั้น หากแต่มีกระบวนการการตัดสินใจที่อยู่ลึกลงไปในระบบ “ใต้สำนึก” กำกับอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การทำความเข้าใจการทำงานของการรับรู้และให้ความหมายของมนุษย์นั้นที่ซับซ้อนอย่างยิ่งนั้น จำเป็นที่จะต้องมองจากมุมของการสร้างสรรค์ที่อิสระมากที่สุดของมนุษย์เพื่อจะแสวงหาทางที่จะมองย้อนลึกลงไปสู่ส่วนที่อยู่ลึกสุดในระบบอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์  งานศิลปะจะสร้าง “ความงาม” อันนำพาไปสู่ความ “ตระหนัก-รู้” คืองานที่กระตุกพรมใต้เท้าของผู้คนให้ล้มระเนระนาดเพื่อให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งด้วยความตระหนักลักษณะใหม่ งานศิลปะนี้จึงเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างความเข้าใจ/ความรู้ที่เป็นความรู้ใต้สำนึก ( Unconscious knowledge ) ซึ่งเป็นการรับรู้ การให้ความหมาย และพลังจริงในการกำกับชีวิตของเรามนุษย์ทุกคน    มนุษย์ได้ประกอบสร้าง “ความรู้ใต้สำนึก” มาตลอดเวลาของชีวิต จุดเปลี่ยนหรือจุดหักเหของสายสัมพันธ์การเชื่อมต่อของข้อมูลปลีกๆให้เป็น “ความรู้ใต้สำนึก” อยู่ที่ “ความรู้สึก”ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงจากอายตนะทั้งหลายของมนุษย์นั้นเอง หวังใจว่า โครงการศิลปะเพื่อลมหายใจ ที่มุ่งกระตุกเตือนผู้คนให้ “ตระหนักรู้” ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุกล้อมชีวิตของเราสามารถที่จะแผ้วทางให้เราทั้งหมดได้เข้าใจสิ่งที่อยู่ลึกลงไปในใจเรามากขึ้นและมองเห็นสายสัมพันธ์ทีมีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมกับชีวิตของมนุษย์  สนับสนุนโดย

ddmy

3 March 2021

UDOMSAK KRISANAMIS

อุดมศักดิ์ กฤษณมิษUDOMSAK KRISANAMIS กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปินข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง ART FOR AIR Interview VDO Didgeridoo Performance by UDOMSAK KRISANAMIS14 FEB 2021 แนวความคิด กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปินข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง สถานที่แสดงผลงานโกดังจริงใจของกลุ่มเซ็นทรัล สนับสนุนโดย

ddmy

13 February 2021

PRACHYA PINTHONG

ปรัชญา พิณทองPRACHYA PINTHONG กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปินข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง ART FOR AIR Interview VDO แนวความคิด สถานที่แสดงผลงานMR. PHUMIN ELECTRONIC SHOP สนับสนุนโดย

ddmy

13 February 2021

JEDSADA TANGTRAKULWONG

เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์JEDSADA TANGTRAKULWONG เกี่ยวกับศิลปิน / About เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2515 ที่กรุงเทพฯ เจษฎา จบการศึกษาระดับปริญญาโท จาก The Slade School of Fine Art จาก University College London ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2549 และ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก San Francisco Art Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบัน พำนักและทำงานทั้งที่เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ เจษฎา นับเป็นศิลปินร่วมสมัย ที่สนใจความสันพันธ์เชิงพื้นที่(geography) ระหว่างเนื้อหา ชิ้นงาน และพื้นที่โดยรอบ ที่เชื่อมโยงกันไว้อย่างหลวม ๆ ผ่านผู้ชมที่เป็นตัวแปรหลักในการทำให้เรื่องราวมีความสมบูรณ์และพิเศษตามแต่พื้นฐานของผู้ชม วิธีการทำงานที่เปรียบได้กับการสื่อสารระหว่างศิลปินและผู้ชม ผ่านผลงานที่เชื้อเชิญให้ผู้ชมได้ร่วมแบ่งปัน หรือหยิบยืมบางส่วนของประสบการณ์ของพวกเขานี้เองที่ช่วยให้เกิดการตีความต่อเนื้อหา และการนำเสนอผลงานของเจษฎา […]

ddmy

13 February 2021

KAMOL PHAOSAVASDI

กมล เผ่าสวัสดิ์KAMOL PHAOSAVASDI กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปินข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง ART FOR AIR Interview VDO แนวความคิด กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปินข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง สถานที่แสดงผลงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม สนับสนุนโดย

ddmy

13 February 2021

SUTTHIRAT SUPAPARINYA

สุทธิรัตน์ ศุภปริญญาSUTTHIRAT SUPAPARINYA กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปินข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง ART FOR AIR Interview VDO แนวความคิด ผลงาน : LIGHT ME SOFTLY สถานที่แสดงผลงานหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่(บริเวณพื้นที่รอบนอก) สนับสนุนโดย

ddmy

13 February 2021

RODWIROON​ ​WANNAKAEW (KALADOO)

โรจน์​วิรุฬห์​ วรรณ​แก้วRODWIROON​ ​WANNAKAEW (KALADOO) กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปินข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง ART FOR AIR Interview VDO แนวความคิด กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปินข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง สถานที่แสดงผลงานหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่(บริเวณพื้นที่รอบนอก) สนับสนุนโดย

ddmy

13 February 2021

PAWNTHEP CHITPHONG

พรเทพ จิตผ่องPAWNTHEP CHITPHONG กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปินข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง ART FOR AIR Interview VDO แนวความคิด กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปินข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง สถานที่แสดงผลงานหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่(บริเวณพื้นที่รอบนอก) THE MEETING ROOM ART GALLERY สนับสนุนโดย

ddmy

13 February 2021

WANLOP HANSUNTHAI

วัลลภ หาญสันเทียะWANLOP HANSUNTHAI กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปินข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง ART FOR AIR Interview VDO แนวความคิด กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปินข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง สถานที่แสดงผลงานบริเวณรอบนอกพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา สนับสนุนโดย

ddmy

13 February 2021

SIRIPOJ SRIVIRAT

ศิริพจน์ ศรีวิรัตน์SIRIPOJ SRIVIRAT กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปินข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง ART FOR AIR Interview VDO แนวความคิด กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปินข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง สถานที่แสดงผลงานบริเวณรอบนอกพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา สนับสนุนโดย

ddmy

13 February 2021
1 2 8