ARAYA RASDJARMREARNSOOK


อารยา ราษฎร์จำเริญสุข
ARAYA RASDJARMREARNSOOK


อารยา ราษฎร์จำเริญสุข (A03)

กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปิน
ข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง

ART FOR AIR Interview VDO

แนวความคิด

กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปิน
ข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง

Sound Installation

สถานที่แสดงผลงาน
โกดังจริงใจของกลุ่มเซ็นทรัล


สนับสนุนโดย