PICHAKORN CHUKEAW


พิชากร ชูเขียว
PICHAKORN CHUKEAW


พิชากร ชูเขียว (P06)

กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปิน
ข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง

ART FOR AIR Interview VDO

แนวความคิด

กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปิน
ข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง

ภาพถ่ายผลงาน

สถานที่แสดงผลงาน
บริเวณรอบนอกพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา


สนับสนุนโดย