RUANGSAK ANUWATWIMON


เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล
RUANGSAK ANUWATWIMON


เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล (R03)

กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปิน
ข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง

ART FOR AIR Interview VDO

แนวความคิด

กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปิน
ข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง

ภาพถ่ายผลงาน

สถานที่แสดงผลงาน
โกดังจริงใจของกลุ่มเซ็นทรัล


สนับสนุนโดย