PIYARAT PIYAPONGWIWAT


ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์
PIYARAT PIYAPONGWIWAT


ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์  (P08)

ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ เกิดเมื่อ พ.ศ. 2520 ในจังหวัดแพร่ จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีจาก Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier Agglomération ประเทศฝรั่งเศส ปิยะรัศมิ์ทํางานกับสื่อหลากหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว หรือผลงานจัดวาง ครอบคลุมเรื่องเพศ คนชายขอบ รวมไปถึงการวิพากษ์ค่านิยมหรือประเพณีดั้งเดิมในสังคม โดยในปี พ.ศ. 2559 Southeast Asia Globe เลือกให้เธอเป็น 1 ใน 5 ศิลปินร่วมสมัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การทํางานของเธอมุ่งสู่ความเป็นสารคดี ตั้งคำถามถึงเงื่อนไขและนัยยะของประเด็นทางสังคมทั้งหลาย ปิยะรัศมิ์ไม่เพียงใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อการบันทึกจัดเก็บเท่านั้น หากแต่ยังเป็นความพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงโลกอันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันผ่านเสียงของปัจเจก ปิยะรัศมิ์มีผลงานจัดแสดงงานท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศไม่ว่าจะเป็น the 6th Asian Art Biennial: Negotiating the Future, ประเทศไต้หวัน the 12th Gwangju Biennale: Imagined Borders ประเทศเกาหลีใต้ และ Seismograph: Sensing the City – Art in the Urban Age, Art Stage ประเทศสิงคโปร์ งานของเธอถูกจัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง เช่น Singapore Art Museum และ Maiiam Contemporary Art Museum  

ART FOR AIR Interview VDO


แนวความคิด

จากกรณีข้อมูลศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่า จุดความร้อน หรือ ฮอทสปอต จากการเผาพบค่อนข้างมากในพื้นที่เชียงใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้จะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบเผาป่าไปจำนวนมาก แต่ผลที่ปรากฏได้ชี้ให้เห็นว่ามาตราการห้ามเผาของส่วนราชการยังใช้ไม่ได้ผล ในขณะที่ระบบทางราชการนั้นยังไม่สามารถประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากปัญหาหมอกควันได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบบางประการ ในขณะที่ความเป็นจริงฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่สูงกว่าค่ามาตรฐานเป็นเวลานาน เป็นสิ่งที่ทุกๆ คนในพื้นที่สามารถสัมผัสรับรู้ได้ และกำลังทำลายสุขภาพทุกชีวิตอย่างต่อเนื่อง ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ ในฐานะศิลปินที่อาศัย และทำงานอยู่ในเมืองเชียงใหม่ จึงต้องการใช้ผลงานจัดวางเพื่อแจ้งเตือนอย่างไม่เป็นทางการถึงภาวะวิกฤตที่เชียงใหม่กำลังเผชิญว่านี่คือปัญหาระดับชาติ และการหาทางออกในสถานการณ์วิกฤตแบบเฉพาะหน้านั้นไม่อาจช่วยให้เมืองเชียงใหม่กลับมามีอากาศที่ดีได้

ภาพถ่ายผลงาน

สถานที่แสดงผลงาน
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่(พื้นที่ว่างระหว่างอาคาร)


สนับสนุนโดย