NOIR ROW ART SPACE พัฒนาโปรเจคศิลปะร่วมกับศิลปินทั้งสามกลุ่ม และบุคคลภายนอกวงการศิลปะ โดยกิจกรรมทั้งหมดในโครงการนี้จะถูกแยกออกเป็น 3 ส่วน 

DEMATERIALIZING  JUN – NOV 2023    NOIR ROW ART SPACE พัฒนาโปรเจคศิลปะร่วมกับศิลปินทั้งสามกลุ่ม และบุคคลภายนอกวงการศิลปะ ที่ต่างขับเคลื่อนเรื่องราวที่มีผลด้านบวกกับสังคมมาเป็นเวลานาน ศิลปะของเราจึงเป็นเพียงส่วนย่อยเล็กๆ ของโครงสร้างทางสังคมขนาดใหญ่ที่มีหลายส่วน เราพยายามนาเอาศิลปะของเรา เข้าไปมีส่วนร่วม มีตัวตน และอยากขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยที่ไม่ได้ทาให้เราต้องเป็นกลุ่มอาชีพเฉพาะทางที่เข้าถึงยากอีกต่อไป และกิจกรรมทั้งหมดในโครงการนี้จะถูกแยกออกเป็น 3 ส่วน โดยโครงการดังกล่าวจะเน้นเป็นกิจกรรมที่ให้บุคคลคนทั่วไป และกลุ่มบุคคลเฉพาะที่กาลังจะกลับไปมีบทบาททางสังคมอีกครั้ง ได้มีส่วนร่วมในการทางโครงการในครั้งนี้ โดยจะประกอบไปด้วยรูปแบบกิจกรรมทางศิลปะ เวิร์คช็อป นิทรรศการ และ การรับประทานอาหารร่วมกัน โดยสิ่งที่จะเป็นตัวกลางที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม จะมาจากวัสดุในท้องถิ่น หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จะกล่าวถึงในส่วนที่แยกออกไป แต่ทั้งหมดนี้สุดท้ายจะถูกนามาเป็นส่วนเดียวกัน ในการร่วมขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นทางบวกต่อสังคมต่อไป  Part 1 : Workshop & Exhibition  Moonday Pottery ร่วมกับ บุคลากร จากกรมราชทัณฑ์ เรือนจากลางจังหวัดอุดรธานี  ทา course ฝึกอบรมพื้นฐานการทาเครื่องปั้นดินเผา โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ โครงการเรือนจาสุขภาวะภายใต้การสนับสนุนของ สสส ของ เรือนจากลางอุดรธานี  […]

araya

24 January 2023