The Last Supper/Light of God (หิว_แสง) โดย Mahasarakham Mid-field Artspace

The Last Supper/Light of God MAR 2023    NOIR ROW ART SPACE พัฒนาโปรเจคศิลปะร่วมกับศิลปินทั้งสามกลุ่ม และบุคคลภายนอกวงการศิลปะ ที่ต่างขับเคลื่อนเรื่องราวที่มีผลด้านบวกกับสังคมมาเป็นเวลานาน ศิลปะของเราจึงเป็นเพียงส่วนย่อยเล็กๆ ของโครงสร้างทางสังคมขนาดใหญ่ที่มีหลายส่วน เราพยายามนาเอาศิลปะของเรา เข้าไปมีส่วนร่วม มีตัวตน และอยากขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยที่ไม่ได้ทาให้เราต้องเป็นกลุ่มอาชีพเฉพาะทางที่เข้าถึงยากอีกต่อไป และกิจกรรมทั้งหมดในโครงการนี้จะถูกแยกออกเป็น 3 ส่วน โดยโครงการดังกล่าวจะเน้นเป็นกิจกรรมที่ให้บุคคลคนทั่วไป และกลุ่มบุคคลเฉพาะที่กาลังจะกลับไปมีบทบาททางสังคมอีกครั้ง ได้มีส่วนร่วมในการทางโครงการในครั้งนี้ โดยจะประกอบไปด้วยรูปแบบกิจกรรมทางศิลปะ เวิร์คช็อป นิทรรศการ และ การรับประทานอาหารร่วมกัน โดยสิ่งที่จะเป็นตัวกลางที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม จะมาจากวัสดุในท้องถิ่น หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จะกล่าวถึงในส่วนที่แยกออกไป แต่ทั้งหมดนี้สุดท้ายจะถูกนามาเป็นส่วนเดียวกัน ในการร่วมขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นทางบวกต่อสังคมต่อไป  Mahasarakham Mid-field Artspace(หอสิน กางธ่งมหาสารคาม – หอสิน กธม) รายชื่อศิลปิน 1 กฤษฎา ผลไชย 2 ชัยภัทร ยาฉาย 3 สิทธิกร ขาวสะอาด […]

araya

29 January 2023

การตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกลิ่นเผาไหม้อันรุนแรงและท้องฟ้าสีเทาขุ่นผิดปกติในพื้นที่บ้านเกิดจังหวัดกาญจนบุรีของศิลปินนิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ ได้นำไปสู่การค้นคว้าวิจัยทางศิลปะ

Gallery VER  22 APR – 17 SEP 2023 การตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกลิ่นเผาไหม้อันรุนแรงและท้องฟ้าสีเทาขุ่นผิดปกติในพื้นที่บ้านเกิดจังหวัดกาญจนบุรีของศิลปินนิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ ได้นำไปสู่การค้นคว้าวิจัยทางศิลปะ ที่ใช้ระยะเวลากว่า 2 ปี ว่าด้วยเรื่องอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ศิลปินศึกษาประเด็นดังกล่าวในแง่มุมต่าง ๆ จากประวัติศาสตร์น้ำตาล ไปจนถึงเรื่องราวการผลิตในด้านเกษตรกรรม แรงงาน อุตสาหกรรม และนำมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยในหลากหลายสื่อ อาทิ วิดีโอ ประติมากรรมจัดวาง จิตรกรรม และเครื่องดื่ม เป็นต้น กาญจนบุรี เปรียบเสมือนเป็นห้องทดลองให้ศิลปินได้ใช้วัสดุที่มาจากอ้อยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ศิลปินผลักดันการใช้เนื้อแท้ของวัสดุ และให้ความสำคัญกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนั้น ๆ ซึ่งถูกซ่อนอยู่ในรายละเอียดของผลงานแต่ละชิ้น ด้วยพื้นฐานการทำงานศิลปะแบบมีส่วนร่วมกับสังคม ศิลปินเน้นการร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญข้ามสาขา ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์อาหาร นักสังคมวิทยา ช่างภาพยนตร์ นักวิทยาศาสตร์ ประติมากร จิตรกร และนักออกแบบเครื่องดื่ม ภาพทิวทัศน์ไร่อ้อยสุดลูกหูลูกตาถูกนิวัฒน์ค่อย ๆ แปลความหมายและลดทอนในรูปลักษณ์วัสดุต่าง ๆ ทั้งบอกเล่าเรื่องราวด้วยภาพและบรรยากาศ ถ่ายทอดข้อมูลสังคมวิทยา หรือในรูปแบบศิลปะนามธรรมอันเรียบง่าย รายชื่อศิลปิน ฯลฯ นิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ Niwat […]

araya

26 January 2023

Ride for Air X Critical Mass ผู้ขับขี่รถจักรยานในเชียงใหม่ทั้งหมดรวมตัวเพื่อเป็นการรณรงค์ STOP FUEL (ลดการใช้น้ำมัน),การขับขี่รถจักรยานบนท้องถนนอย่างปลอดภัย ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม

Ride for Air X Critical Mass  25 MAR 2023 By Brittany Harm and Jood Jung   Ride for Air X Critical Mass By Brittany Harm and Jood Jung 25 March 2023 start time 18:00 From ไร่ฟอร์ด To ประตูท่าแพ Bicycle on Road-trip gangster เนื่องจากภาวะโลกร้อนในปัจจุบันจากมลภาวะจากการขับขี่รถที่มีเครื่องยนต์ตามท้องถนนเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดควันมลพิษ PM2.5 น้ำมันก็เป็นทรัพยากรหนึ่งที่พวกเราควรที่จะลดการใช้ ทางทีม Critical Mass ซึ่งได้จัดงานรวบรวมผู้ขับขี่รถจักรยานในทุกวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือนอยู่แล้ว ผู้ขับขี่รถจักรยานในเชียงใหม่ทั้งหมดรวมตัวเพื่อเป็นการรณรงค์ STOP FUEL (ลดการใช้น้ำมัน),การขับขี่รถจักรยานบนท้องถนนอย่างปลอดภัย ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม Art […]

araya

24 January 2023

NOIR ROW ART SPACE พัฒนาโปรเจคศิลปะร่วมกับศิลปินทั้งสามกลุ่ม และบุคคลภายนอกวงการศิลปะ โดยกิจกรรมทั้งหมดในโครงการนี้จะถูกแยกออกเป็น 3 ส่วน 

DEMATERIALIZING  JUN – NOV 2023    NOIR ROW ART SPACE พัฒนาโปรเจคศิลปะร่วมกับศิลปินทั้งสามกลุ่ม และบุคคลภายนอกวงการศิลปะ ที่ต่างขับเคลื่อนเรื่องราวที่มีผลด้านบวกกับสังคมมาเป็นเวลานาน ศิลปะของเราจึงเป็นเพียงส่วนย่อยเล็กๆ ของโครงสร้างทางสังคมขนาดใหญ่ที่มีหลายส่วน เราพยายามนาเอาศิลปะของเรา เข้าไปมีส่วนร่วม มีตัวตน และอยากขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยที่ไม่ได้ทาให้เราต้องเป็นกลุ่มอาชีพเฉพาะทางที่เข้าถึงยากอีกต่อไป และกิจกรรมทั้งหมดในโครงการนี้จะถูกแยกออกเป็น 3 ส่วน โดยโครงการดังกล่าวจะเน้นเป็นกิจกรรมที่ให้บุคคลคนทั่วไป และกลุ่มบุคคลเฉพาะที่กาลังจะกลับไปมีบทบาททางสังคมอีกครั้ง ได้มีส่วนร่วมในการทางโครงการในครั้งนี้ โดยจะประกอบไปด้วยรูปแบบกิจกรรมทางศิลปะ เวิร์คช็อป นิทรรศการ และ การรับประทานอาหารร่วมกัน โดยสิ่งที่จะเป็นตัวกลางที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม จะมาจากวัสดุในท้องถิ่น หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จะกล่าวถึงในส่วนที่แยกออกไป แต่ทั้งหมดนี้สุดท้ายจะถูกนามาเป็นส่วนเดียวกัน ในการร่วมขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นทางบวกต่อสังคมต่อไป  Part 1 : Workshop & Exhibition  Moonday Pottery ร่วมกับ บุคลากร จากกรมราชทัณฑ์ เรือนจากลางจังหวัดอุดรธานี  ทา course ฝึกอบรมพื้นฐานการทาเครื่องปั้นดินเผา โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ โครงการเรือนจาสุขภาวะภายใต้การสนับสนุนของ สสส ของ เรือนจากลางอุดรธานี  […]

araya

24 January 2023

นิทรรศการกลุ่มบ้านข้างวัด ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อให้พื้นที่ได้เกิดประโยชน์สุงสุดต่อผู้มาเยี่ยมเยือน เป็นพื้นที่สร้างการรับรู้ เข้าใจ ถึงมลภาวะทางอากาศด้วยศิลปะและหัตกรรม 

บ้าน”ข้างวัด” Baankangwat  2 MAR – 12 MAR 2023    บ้าน”ข้างวัด” Baankangwat Community of Living Art Family   LIVING ARTS & CRAFTS: Artist’s Residence/ Art & Craft Studios/ Artisans & Craftsmen  ARTIST EXPERIENCES: Workshop & D.I.Y./ Art Events/ Exhibitions  REFRESHMENTS: Homemade Gelato & Bakery/ Cafe/ Restaurant   ชุมชนคนทำงานคราฟท์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันมากกว่า 30 ชีวิต ภายใต้ความร่วมมือกันที่จะยกระดับการทำงานฝีมือให้ดี และมีคุณค่า มีความหลากหลายของศิลปะแต่ละแขนง อาทิ งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานปักผ้า งานย้อมผ้า […]

araya

20 January 2023

I  CD (ฉันรักเชียงดาว) โดย คเนตร X สัญชัย โดย The Meeting Room Art Gallery

I  CD (ฉันรักเชียงดาว) โดย คเนตร X สัญชัย 4 MAR – 31 MAR 2023   Title : I  CD (ฉันรักเชียงดาว) โดย คเนตร X สัญชัย Show duration : 4 มีนาคม – 31 มีนาคม 2566 Opening Reception : 10 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น. สถานที่ : The Meeting Room Art Gallery ร่วมกับโครงการ Art for Air 2 10/1 Samlarn […]

araya

20 January 2023

Animal No Land งานนิทรรศการศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบจิตรกรรมที่สะท้อนเรื่องราวของสรรพสัตว์บนโลกมนุษย์ ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษย์ร่วมโลกที่กระทำต่อสิ่งแวดล้อมของโลก

Animal No Land 4 MAR – 26 MAR 2023 งานนิทรรศการศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบจิตรกรรมที่สะท้อนเรื่องราวของสรรพสัตว์บนโลกมนุษย์ ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษย์ร่วมโลกที่กระทำต่อสิ่งแวดล้อมของโลก ทั้งอากาศ น้ำ ผืนดิน ทำให้สูญเสียหรือไร้แผ่นดินอันสุขสงบที่อาศัยอยู่มายาวนาน จนต้องเสาะแสวงหาโลกใบใหม่มาทดแทน รายชื่อศิลปิน 1. จารุต วงศ์คำจันทรา 2.สมศักดิ์ แสนสุขเจริญผล 3.ธนศักดิ์ สลาลม หรือ ธ.พยัคฆราช 4. คามิน เลิศชัยประเสริฐ (หากมีงาน NFTให้แสดงร่วม)     และจะมี Guest Artist ระยะเวลาการแสดงผลงาน 4-26 มีนาคม 2566 สถานที่จัดแสดงงาน ArtVentureNFT Pattaya (หยุดทุกวันจันทร์) เวลา 11.00 – 19.00 น. เป็นพื้นที่ศิลปะแห่งใหม่ที่Hof Art เป็นผู้ดูแลและจัดการบริหารนอกพื้นที่ กทม. Support / […]

araya

20 January 2023

The Five Craftsmen การรวมตัวของศิลปินและดีไซเนอร์รุ่นใหม่ 5 คน ที่ต่อยอดงานฝีมือ หัตถกรรม และ เทคนิคศิลปะเเบบดังเดิมในผลงานรวมสมัยของตนเอง

The Five Craftsmen  MAY – JUL 2023 งาน The Five Craftsmen เป็นการรวบรวมศิลปินและดีไซเนอร์ชายไทยรุ่นใหม่ 5 คน ที่ต่อยอดงานฝีมือ หัตถกรรม และ เทคนิคศิลปะเเบบดังเดิมในผลงานรวมสมัยของตนเอง นิทรรศการเเสดงมุมมองและการตีความวัฒนธรรมไทยในสายตาของคนรุ่นใหม่ ATT 19 นำเสนอนิทรรศการ เข้าสู่โปรแกรม Art for Air เพราะเห็นว่า ศิลปินเเละดีไซเนอร์เเต่ละท่านได้ทำงานเเบบ craft ซึ่งเป็นเเนวทางของการพลักดันการผลิตผลงานอย่างยั่งยืน รายชื่อศิลปิน ฯลฯ รักษิต บุญนาค Raksit Boonnark ธนเบศร์ ชาญปรีชญา Thanabet Chanpreechaya เอก รอดเมฆ Ake Rawdmek สุบรรณกริช  ไกรคุ้ม Subannakrit Krikum ธีรพจน์ ธีโรภาส Teerapoj Teeropas ระยะเวลาการแสดงผลงาน กลางเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2566 […]

araya

20 January 2023

การประกวดงานจิตรกรรมวาดสด ในเทศกาลศิลปนานาชาติของพิพิธภัณฑ์ศิลปเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 

ChiangMai Art Museum International Art Festival 2 การประกวดงานจิตรกรรมวาดสด ในเทศกาลศิลปนานาชาติของพิพิธภัณฑ์ศิลปเชียงใหม่ ครั้งที่ 2  4 FEB – MAR 2023   การประกวดงานจิตรกรรมวาดสดในเทศกาลศิลปนานาชาติของพิพิธภัณฑ์ศิลปเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-28 มกราคม 2566 สมัคร ณ จุดรับสมัครในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ หรือ สมัคร ได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYzkJ_XELeWQ0GFntnIfwmuzGePHYRgtTSKEooW8-JpczQng/viewform?usp=sf_link การประกวดต้องวาดสร้างสรรค์ผลงานในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่เท่านั้น  ตามเวลาที่กำหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 28-30 มกราคม 2566 ในเวลา 9.00 น.-17.00 น. ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน/ส่งผลงานก่อนวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ จุดรับผลงานอาคารนิทรรศการ ผลงานที่ได้รับรางวัลจะจัดแสดงผลงาน ณ […]

araya

13 January 2023

นิทรรศการ TREE AND PEOPLE ที่ อบอุ่น เดลี่ โรงแรม พุทธรักษา หัวหิน โดย Budis Studio

นิทรรศการ TREE AND PEOPLE  15 OCT 2022 – FEB 2023 นิทรรศการ “TREE AND PEOPLE”  15 ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 ที่ อบอุ่น เดลี่ โรงแรม พุทธรักษา หัวหิน เวลา 11.00 น. – 17.00 น. นี้ ต้นไม้ และ คนเป็นนิทรรศการศิลปะที่นำเสนอความงาม ความรู้สึก และการตื่นรู้ ถึงคุณค่าของต้นไม้และคน ที่ควรตระหนักถึงธรรมชาติ เพื่อการเอาใจใส่ดูแลสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดการร่วมมือกันที่จะร่วมสรรสร้างสิ่งที่งดงาม เกิดสุขในปัจจุบันขณะและอนาคต Tree and People : This art exhibition explores the connection between humanity […]

araya

10 January 2023
1 2 3