Warin Lab Contemporary : No Distance to Khon Pi Long (23 มีนาคม – 20 พฤษภาคม)


No Distance to Khon Pi Long

23 MAR – 20 MAY 2023
อุบัติสัตย์

https://youtu.be/JDBOySDxeCw

วันที่ 23 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2566

ชื่อนิทรรศการ:

ศิลปิน:

ภัณฑารักษ์:

No Distance to Khon Pi Long

อุบัติสัตย์

วรปรัชญ์ คะระนันท์

นิทรรศการสื่อผสม สะท้อนถึงโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าในแม่น้ำโขง ที่ได้สร้างผลกระทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงขึ้นลงผันผวนผิดธรรมชาติ รวมไปถึงได้สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ พืชพันธุ์ สัตว์น้ำ และการประมง คอนผีหลง ซึ่งหมายถึง หมู่แก่งหินขนาดเล็ก ใหญ่ และดอนทราย อันเป็นแหล่งกำเนิดพรรณพืชที่เป็นอาหารและที่อยู่อาศัยของปลา ถูกทำลายลงไปเป็นจำนวนมาก ระบบนิเวศที่เคยอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขงจึงเหือดแห้งไป

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าชมกิจกรรมแบบ VR

SUPPORT / สนับสนุน


#ARTFORAIRCNX #ARTFORAIR2