Warin Lab Contemporary : No Distance to Khon Pi Long (23 มีนาคม – 20 พฤษภาคม)

No Distance to Khon Pi Long 23 MAR – 20 MAY 2023อุบัติสัตย์ วันที่ 23 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2566 ชื่อนิทรรศการ: ศิลปิน: ภัณฑารักษ์: No Distance to Khon Pi Long อุบัติสัตย์ วรปรัชญ์ คะระนันท์ นิทรรศการสื่อผสม สะท้อนถึงโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าในแม่น้ำโขง ที่ได้สร้างผลกระทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงขึ้นลงผันผวนผิดธรรมชาติ รวมไปถึงได้สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ พืชพันธุ์ สัตว์น้ำ และการประมง คอนผีหลง ซึ่งหมายถึง หมู่แก่งหินขนาดเล็ก ใหญ่ และดอนทราย อันเป็นแหล่งกำเนิดพรรณพืชที่เป็นอาหารและที่อยู่อาศัยของปลา ถูกทำลายลงไปเป็นจำนวนมาก ระบบนิเวศที่เคยอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขงจึงเหือดแห้งไป

araya

31 May 2023

Warin Lab Contemporary : Inside Manga Bubbles (28 มกราคม – 18 มีนาคม)

Inside Manga Bubbles 28 JAN – 18 MAR 2023Eri Imamura วันที่ 28 มกราคม – 18 มีนาคม 2566 ชื่อนิทรรศการ: ศิลปิน: ภัณฑารักษ์: Inside Manga Bubbles Eri Imamura Remy Jarry นิทรรศการประติมากรรมลอยตัวที่ทำจากผ้า Kimono ผสมผสานการปักเย็บ ลูกปัดของวัฒนธรรมอินเดียนแดง โดย ศิลปิน Eri Imamura ชาวญี่ปุ่น สะท้อนถึงสังคมญี่ปุ่นที่ตามหาความสุขภายนอก แลกกับความหายนะของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นกัมมันตภาพรังสีรั่ว หรือการหันหลังให้แก่ความเชื่อที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ศิลปินสื่อสารผ่านภาพที่มีความทับซ้อน อาทิ ความสมัยใหม่ของชีวิตเมือง การ์ตูน Manga วัฒนธรรมการสักร่างกาย รวมทั้งสัญลักษณ์ด้านจิตวิญญาณของวัฒนธรรมญี่ปุ่น

araya

11 February 2023

Warin Lab Contemporary นิทรรศการปี 2023 Inside Manga Bubbles (28 มกราคม – 18 มีนาคม) No Distance to Khon Pi Long (23 มีนาคม – 20 พฤษภาคม) Land and Water (25 พฤษภาคม – 22 กรกฎาคม)

Inside Manga Bubbles 28 JAN – 18 MAR 2023Eri Imamura วันที่ 28 มกราคม – 18 มีนาคม 2566 ชื่อนิทรรศการ: ศิลปิน: ภัณฑารักษ์: Inside Manga Bubbles Eri Imamura Remy Jarry นิทรรศการประติมากรรมลอยตัวที่ทำจากผ้า Kimono ผสมผสานการปักเย็บ ลูกปัดของวัฒนธรรมอินเดียนแดง โดย ศิลปิน Eri Imamura ชาวญี่ปุ่น สะท้อนถึงสังคมญี่ปุ่นที่ตามหาความสุขภายนอก แลกกับความหายนะของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นกัมมันตภาพรังสีรั่ว หรือการหันหลังให้แก่ความเชื่อที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ศิลปินสื่อสารผ่านภาพที่มีความทับซ้อน อาทิ ความสมัยใหม่ของชีวิตเมือง การ์ตูน Manga วัฒนธรรมการสักร่างกาย รวมทั้งสัญลักษณ์ด้านจิตวิญญาณของวัฒนธรรมญี่ปุ่น No Distance to Khon Pi Long 23 MAR – […]

araya

16 December 2022