Warin Lab Contemporary นิทรรศการปี 2023 Inside Manga Bubbles (28 มกราคม – 18 มีนาคม) No Distance to Khon Pi Long (23 มีนาคม – 20 พฤษภาคม) Land and Water (25 พฤษภาคม – 22 กรกฎาคม)


Inside Manga Bubbles

28 JAN – 18 MAR 2023
Eri Imamura

วันที่ 28 มกราคม – 18 มีนาคม 2566

ชื่อนิทรรศการ:

ศิลปิน:

ภัณฑารักษ์:

Inside Manga Bubbles

Eri Imamura

Remy Jarry

นิทรรศการประติมากรรมลอยตัวที่ทำจากผ้า Kimono ผสมผสานการปักเย็บ ลูกปัดของวัฒนธรรมอินเดียนแดง โดย ศิลปิน Eri Imamura ชาวญี่ปุ่น สะท้อนถึงสังคมญี่ปุ่นที่ตามหาความสุขภายนอก แลกกับความหายนะของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นกัมมันตภาพรังสีรั่ว หรือการหันหลังให้แก่ความเชื่อที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ศิลปินสื่อสารผ่านภาพที่มีความทับซ้อน อาทิ ความสมัยใหม่ของชีวิตเมือง การ์ตูน Manga วัฒนธรรมการสักร่างกาย รวมทั้งสัญลักษณ์ด้านจิตวิญญาณของวัฒนธรรมญี่ปุ่น


No Distance to Khon Pi Long

23 MAR – 20 MAY 2023
อุบัติสัตย์

วันที่ 23 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2566

ชื่อนิทรรศการ:

ศิลปิน:

ภัณฑารักษ์:

No Distance to Khon Pi Long

อุบัติสัตย์

วรปรัชญ์ คะระนันท์

นิทรรศการสื่อผสม สะท้อนถึงโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าในแม่น้ำโขง ที่ได้สร้างผลกระทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงขึ้นลงผันผวนผิดธรรมชาติ รวมไปถึงได้สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ พืชพันธุ์ สัตว์น้ำ และการประมง คอนผีหลง ซึ่งหมายถึง หมู่แก่งหินขนาดเล็ก ใหญ่ และดอนทราย อันเป็นแหล่งกำเนิดพรรณพืชที่เป็นอาหารและที่อยู่อาศัยของปลา ถูกทำลายลงไปเป็นจำนวนมาก ระบบนิเวศที่เคยอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขงจึงเหือดแห้งไป


Land and Water

25 MAY – 22 JUL 2023
Zen Teh

วันที่ 25 พฤษภาคม – 22 กรกฎาคม 2566

ชื่อนิทรรศการ:

ศิลปิน:

ภัณฑารักษ์:

Land and Water

Zen Teh

Siuli Tan

นิทรรศการศิลปะจัดวางเพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ของผืนดิน และผืนน้ำ ที่รักษาความสมดุลซึ่งกันและกันในธรรมชาติ แต่ความสมดุลนั้นบิดเบี้ยว จากผลลัพธ์ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยศิลปินจัดวางภาพถ่ายผิวน้ำที่ปนเปื้อนด้วยน้ำมันรั่ว และก้อนหินเศษซากจากการสลายภูเขาที่ถูกทิ้งระเกะระกะ


SUPPORT / สนับสนุน


#ARTFORAIRCNX #ARTFORAIR2