Mapping Human Journey ที่ Art4C, Gallery and Creative Learning Space


Mapping Human Journey

Solo Art Exhibition
Pratchaya Charernsook

13 MAY – 13 JUN 2023


Mapping Human Journey Art Exhibition

โดย ปรัชญา เจริญสุข
By Pratchaya Charernsook

On view from 13 May – 13 June ,2023 | 10.00 – 18.00 hrs. 
at 2nd Floor Art4C, Gallery and Creative Learning Space
(Closed  on Sunday)

 *No admission fee*

โลกเกิดขึ้นพร้อมกับภูเขาไฟที่ยังครุกรุ่น ผลผลิตส่วนหนึ่งภูเขาไฟคือไอน้ำ ที่เมื่อกระทบความเย็นจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ และทําให้เกิดฝนตก ด้วยแรงโน้มถ่วง ของโลกฝนจึงชะล้างแร่ธาตุต่างๆในชั้นบรรยากาศโลกตกลงบนพื้นดินและไหลลงสู่ที่ต่ำ กลายเป็นแหล่งน้ำเค็มขนาดใหญ่ที่เรียกว่ามหาสมุทร ก่อนที่เผ่าพันธุ์มนุษย์จะถือกําเนิด ขึ้นและตั้งกฏเกณฑ์การครอบครองพื้นที่นั้นๆ ทั้งแผ่นดิน ผืนน้ำ หรือแม้แต่ห้วงอากาศ ก็ยังถูกจัดระเบียบแบ่งสัดส่วนโดยมนุษย์ มนุษย์สร้างโครงสร้างทางสังคมอันซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วยการรวมกลุ่มจํานวนมากที่มีทั้งการร่วมมือและแข่งขันกัน จากครอบครัวและ วงศาคณาญาติ ไปจนถึงภาครัฐ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างมนุษย์ได้ก่อตั้งค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม พิธีกรรม และเทคโนโลยี รวมกันเป็นรากฐานของสังคมมนุษย์ มนุษย์ขึ้นชื่อในความปรารถนาที่จะเข้าใจและมีอิทธิพลเหนือสิ่งแวดล้อม แสวงหาคําอธิบายและปรับเปลี่ยนปรากฏการณ์ต่าง ๆ ผ่านวิทยาศาสตร์ปรัชญา เทพปกรนัม และ ศาสนาแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า เศรษฐกิจ และการเมืองที่เข้าไปยึดครองดินแดนและผู้คนในแต่ละภูมิภาค

การเกิดขึ้นและมีอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายต่อโลก จากคนหลากหลายช่วงวัย ทั้งการเกิดขึ้น ดำรงอยู่และเดินทางไป ที่ส่งผลทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต นิทรรศการที่จะพาผู้ชมสำรวจ ร่อยรอย เวลา และการเดินทางของเผ่าพันธุ์มนุษย์ผ่านขยะพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งไปในแต่ละวัน ทั้งจาก อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

The world was formed while the volcanoes are still active. Water vapours is a part that was released from it and when it hits the cold, it condenses into water droplets and with the affect of gravity, it became the rain. Rain washes away the minerals in the earth’s atmosphere, then it falls onto the ground and flows downwards, becoming a large source of salt water called the ocean. Before the ‘human race’ was born and begin setting rules for occupying different areas, including land, water, or even the space, without rules it is still organized by humans. Humans create complex social structures that consists of a large number of groups that are both cooperative and competitive, which are in the form of family, relatives, or to the government. Social interactions between humans have established values, social norms, rituals and technology, which together forms the foundation of human society. Humans are known for their desire of understanding and desire to have greater influence than the environment. They seek explanations and change different phenomena through science, philosophy, mythology, and religion. Furthermore, they seek commercial, economic, and political gains to takeover other territories and people in each region.

The birth and existence of the human race creates many changes to the world, whether it be from people of various ages, during the process of birth, living and passing, they all have an effect throughout the past, present and the future. This exhibition therefore takes the audience through an explorative journey to find the traces through time of the human race by the exploration of plastic waste that are used and disposed from the past, present and future.

For visitor safety, make an appointment in advance to visit via contact.cuart4c@araya

Join us here!!

Art4C, Gallery and Creative Learning Space

1553, 1555, 1557 Rama IV Rd, Wang Mai, Pathum Wan District, Bangkok 10330

จัดแสดง ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2566 เวลา 10:00-18:00 น. (ปิดทุกวันอาทิตย์)

สถานที่ ART4C , Gallery and Creative Learning บริเวณชั้น 2

facebook : https://www.facebook.com/CUArt4C

website : http://www.faa.chula.ac.th/art4c/


SUPPORT / สนับสนุน


#ARTFORAIRCNX #ARTFORAIR2