NOIR ROW ART SPACE พัฒนาโปรเจคศิลปะร่วมกับศิลปินทั้งสามกลุ่ม และบุคคลภายนอกวงการศิลปะ โดยกิจกรรมทั้งหมดในโครงการนี้จะถูกแยกออกเป็น 3 ส่วน 

DEMATERIALIZING 

JUN – NOV 2023

 

 NOIR ROW ART SPACE พัฒนาโปรเจคศิลปะร่วมกับศิลปินทั้งสามกลุ่ม และบุคคลภายนอกวงการศิลปะ ที่ต่างขับเคลื่อนเรื่องราวที่มีผลด้านบวกกับสังคมมาเป็นเวลานาน ศิลปะของเราจึงเป็นเพียงส่วนย่อยเล็กๆ ของโครงสร้างทางสังคมขนาดใหญ่ที่มีหลายส่วน เราพยายามนาเอาศิลปะของเรา เข้าไปมีส่วนร่วม มีตัวตน และอยากขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยที่ไม่ได้ทาให้เราต้องเป็นกลุ่มอาชีพเฉพาะทางที่เข้าถึงยากอีกต่อไป และกิจกรรมทั้งหมดในโครงการนี้จะถูกแยกออกเป็น 3 ส่วน โดยโครงการดังกล่าวจะเน้นเป็นกิจกรรมที่ให้บุคคลคนทั่วไป และกลุ่มบุคคลเฉพาะที่กาลังจะกลับไปมีบทบาททางสังคมอีกครั้ง ได้มีส่วนร่วมในการทางโครงการในครั้งนี้ โดยจะประกอบไปด้วยรูปแบบกิจกรรมทางศิลปะ เวิร์คช็อป นิทรรศการ และ การรับประทานอาหารร่วมกัน โดยสิ่งที่จะเป็นตัวกลางที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม จะมาจากวัสดุในท้องถิ่น หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จะกล่าวถึงในส่วนที่แยกออกไป แต่ทั้งหมดนี้สุดท้ายจะถูกนามาเป็นส่วนเดียวกัน ในการร่วมขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นทางบวกต่อสังคมต่อไป 

Part 1 : Workshop & Exhibition 

Moonday Pottery ร่วมกับ บุคลากร จากกรมราชทัณฑ์ เรือนจากลางจังหวัดอุดรธานี 

ทา course ฝึกอบรมพื้นฐานการทาเครื่องปั้นดินเผา โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ โครงการเรือนจาสุขภาวะภายใต้การสนับสนุนของ สสส ของ เรือนจากลางอุดรธานี 

โดยโครงการ workshop จะเริ่มดาเนินการตั้งแต่ มิถุนายน 2566 จนไปถึงปลายตุลาคม 2566 หลังจากนั้นจะมีการจัดแสดงผลงานที่ เรือนจากลางโคกก่อง และบันทึกกระบวนการการทางาน ผลลัพธ์และตัวอย่างชิ้นงานบางส่วนจะถูกนามาจัดแสดงที่ Noir Row Art Space 

Show duration : มิถุนายน –พฤศจิกายน 2566 

สถานที่ :

Workshop จัดที่ เรือนจากลางอุดร โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน และ จัดแสดงผลงานเมื่อจบโครงการ (ปลายเดือนตุลาคม โดยประมาณ) ที่ เรือนจาชั่วคราวโคกก่อง 

Exhibition จากกระบวนการและผลลัพธ์ของ workshop บางส่วน จัดแสดงที่ Noir Row Art Space 

Part 2 : Exhibition 

วุฒิไกร เกตุสุภะ นาเสนอนิทรรศการ ภาพวาด landscape ทิวทัศน์ โดยวาดจาก ก้อนถ่าน ซึ่งเป็นวัสดุที่หลงเหลือจากกระบวนการผลิต บั้งไฟ ซึ่งตัววุฒิไกรเอง เกิดและเติบโตในพื้นที่ที่เป็นแหล่งการผลิตบั้งไฟ ในจังหวัดอุบลราชธานี บ้านเกิดของเขาเอง 

Show duration : สิงหาคม 2566 

สถานที่ : Noir Row Art Space 

Part 3 : Dining Experience / Cross-over art practices 

เป็นโครงการที่ สุรสิทธ์ มั่นคง นาวัสดุในท้องถิ่น มาทดลองเพื่อหาความเป็นไปได้ใหม่ๆในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งส่วนใหญ่วัสดุเหล่นั้นเป็นสิ่งตกค้างหรืออาจเป็นส่วนเกินที่ถูกทิ้ง จากการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาและการเติบโตของพื้นที่ รอบๆบริเวณที่เขาพานัก ในกระบวนการทางาน และพัฒนาโครงการ สุรสิทธ์ ร่วมมือกับ เชฟหนุ่ม วีระวัฒน์ ตริยเสนวรรธน์ ร้านอาหาร ซาหมวย แอนด์ ซันส์ โดยผลลัพธ์ของโปรเจค จะเป็นการจัดงานที่เปิดให้บุคคลทั่วไป สามารถเข้ามามีประสบการณ์การร่วม แลกเปลี่ยน และรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นอาหารและชิ้นงานศิลปะ ที่เกิดจากโปรเจคนี้ 

Show duration : ปลายเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 

สถานที่ :

– Dining experience ณ ร้านอาหาร ซาหมวย แอนด์ ซันส์ 

– Exhibition จากกระบวนการและ research จัดที่ Noir Row Art Space 

รายชื่อศิลปิน

Part 1 : Moonday Pottery x กรมราชทัณฑ์ เรือนจากลางจังหวัดอุดรธานี 

Part 2 : วุฒิไกร เกตุสุภะ 

Part 3 : สุรสิทธิ์ มั่นคง (Khok Klang & Co. Art Space) x วีระวัฒน์ ตริยเสนวรรธน์ (เชฟหนุ่ม Samuay & sons ) 

รายละเอียดเพิ่มเติม : NOIR ROW ART SPACE


SUPPORT / สนับสนุน


#ARTFORAIRCNX #ARTFORAIR2