ART FOR AIR template

เพราะเราคือลมหายใจเดียวกัน

14 FEB – 30 APR 2021
14 กุมภา – 30 เมษา 2564


ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
Three Kings Monuments

พื้นที่สาธารณะ สามารถรับชมได้ตลอดเวลา

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (บริเวณพื้นที่รอบนอก) Lanna Folklife Museum

เวลาเปิดทำการ 5 วันต่อสัปดาห์
(ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. – 30 ก.พ. 2564)
วันพุธ – อาทิตย์ 8:30 น. – 16:00 น.

ART FOR AIR (ศิลปะเพื่อลมหายใจ)

นิทรรศการ “Art For Air” เป็นความร่วมมือกับสภาลมหายใจ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (สามกษัตริย์) และพื้นที่ทางศิลปะอิสระ รวบรวมความร่วมมือจากนักสร้างสรรค์ และศิลปิน เพื่อร่วมโครงการศิลปะในพื้นที่สาธารณะรอบเมืองเชียงใหม่

จุดมุ่งหมายหลักคือ การมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศการวิพากษ์ และสร้างความตระหนักบนความเข้าใจ ที่ทำให้เกิดเป็นความร่วมมือที่เป็นองค์ความรู้และข้อเสนอที่น่าสนใจด้วยงานศิลปะร่วมสมัยในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้ Art For Air จึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือระหว่าง ศิลปิน นักสร้างสรรค์ รวมถึงนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ จากหลายพื้นที่เพื่อสร้างปรากฏการณ์นิทรรศการศิลปะเพื่อฝุ่นควันและสภาวะโลกร้อน เพื่อนำเสนอมุมมองต่อปัญหาอย่างหลากหลาย

The ‘Art For Air’ exhibition is a collaborative effort between the Breath Council, the Chiang Mai Arts and Cultural Center, and various other independent art spaces, bringing together creators and artists to take part in various art projects around the public spaces of Chiang Mai.

The main objective for this project is to foster an atmosphere of cooperative discussion, leading to an awareness based on understanding that in turn creates a synergistic relationship between knowledge and compelling solutions through the use of contemporary art. To that end, Art For Air acts as a liaison between artists, creative workers, and academics to create an art exhibition that aims to produce varied perspectives regarding the issue of dust pollution and global warming.


WHY ART?

ภาพรวมของนิทรรศการนี้เป็นการวิพากษ์จากมุมมองของเมืองในป่า การซ้อนทับด้วยความหมายของป่าจะทำให้เราได้เห็นภาพของปัญหาที่ชัดเจน จะเห็นได้ว่าปัญหาทั้งทางด้านพลังงาน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ไปจนถึงพฤติกรรมของมนุษย์ ล้วนเป็นการล่วงเข้าไปในนิยามของป่าทั้งสิ้น ในกระแสธารของศิลปะร่วมสมัยปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า เชื่อว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผูกโยงกับสังคม การเมือง วัฒนธรรม จะยิ่งทวีความเข้มข้น และเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรม ศิลปะไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสารทางด้านความงามที่ตาเห็น แต่ความงามทางทัศนคติของการตระหนักรู้ การลงมือในภาคปฏิบัติ และการค้นคว้า อาจจะเข้ามาแทนที่สุนทรียภาพแบบเดิม

Art For Air เป็นทั้งการมองไปในอนาคตของศิลปะร่วมสมัย และอนาคตของสภาพอากาศ ด้วยกระบวนความคิดของศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอแนวคิดของพลังงานทดแทน การวิพากษ์โครงสร้างของการเมืองที่เป็นผลต่อการเกิดขึ้นของฝุ่นขนาดเล็ก การจัดการไฟเชิงวัฒนธรรม และอีกหลายๆ วิธีคิดที่จะนำไปสู่ทางออก ความเห็นและสมมติฐานมากมายจะได้รับการแสดงออกผ่านภาษาของศิลปะร่วมสมัย ที่ทุกๆ คนจะเห็นพ้องต้องกันว่าพลังทางศิลปะจะเกิดขึ้นเมื่อได้ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพสังคม ด้วยการมองเห็น ตระหนัก และช่วยกันส่งต่อความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับชุมชมที่เราอยู่อาศัยต่อไป

The overall message of the exhibition will be presented through the perspective of a city within the forest. By looking at the issue through the symbolism of the forest, we will be able to get a more transparent look at the causes of these problems. Whether it be in terms of energy, industry, agriculture, or even human behaviors, the root cause of all these challenges arises from our intrusion of the forest. In the stream of contemporary art of today and tomorrow, it is believed that the environment will increasingly become a central subject, with ties to social issues, politics, and culture, and will only increase in significance to become a focal point of history and civilization. Art isn’t simply an expression of visual beauty, but also the beauty of perspectives and realizations, with practical actions and research taking the place of aesthetics as we know them.

Art For Air is an attempt to peer into the future of not just the field of contemporary art, but also the quality of the air we breathe through the musings of the artists; whether it be in the form of alternative energy sources, the critique of city layouts that give rise to the issue of dust particles, the cultural management of fire, or any other number of concepts. These deliberations will give rise to new solutions, viewpoints, and theories that can be expressed through the language of contemporary art, which anyone can agree is at its strongest when used for the betterment of society, the economy, or culture, allowing us to realize and pass on new possibilities that can allow our collective communities to confidently move forward towards the future.


ARTIST / ศิลปิน

English / ไทย


VENUE / สถานที่

ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ Three Kings Monuments
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (บริเวณพื้นที่รอบนอก) Lanna Folklife Museum
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ Chiang Mai City Arts & Cultural Center
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (บริเวณพื้นที่รอบนอก) Chiang Mai Historical Center
โกดังจริงใจของกลุ่มเซ็นทรัล Jingjai Waewhouse
พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม MAIIAM Contemporary Art Museum
The Meeting Room Art Gallery
Gallery Seescape
Dream Space Gallery

ร้านนายภูมินทร์ กันธาสี Mr. Phumin Electronic Shop
วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม Wat Umong
วัดพระธาตุดอยคำ Wat Phra That Doi Kham
สวนสาธารณะหนองบวกหาด Nong Buak Hat Public Park


บทความ


“Art for Air จากฝุ่นควันสู่วิกฤติสภาวะโลกร้อน”


“เปิดผัสสะไปสู่บรรย(อ)ากาศ” – เก่งกิจ กิติเรียงลาภ


“จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน animation” – เกียรติศักดิ์ ผิวขาว


“กระบวนการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน
:บทเรียนสภาลมหายใจเชียงใหม่” – ชัชวาลย์ ทองดีเลิศCOMMITTEE / กรรมการ

ที่ปรึกษา

ติรวัฒน์ สุจริตกุล
คามิน เลิศชัยประเสริฐ
สุวารี วงค์กองแก้ว
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
อุทิศ อติมานะ

ผู้ประสานงานโครงการ

ชล เจนประภาพันธ์
อุบัติสัตย์
ต่อลาภ ลาภเจริญสุข
กิตติมา จารีประสิทธิ์
พลอย เจริญผล
ปรรณ ผลโภค
จุฑาพร อินทวงค์
สนับสนุนโดย