นิทรรศการ TREE AND PEOPLE ที่ อบอุ่น เดลี่ โรงแรม พุทธรักษา หัวหิน โดย Budis Studio

นิทรรศการ TREE AND PEOPLE 

15 OCT 2022 – FEB 2023

นิทรรศการ “TREE AND PEOPLE” 

15 ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566

ที่ อบอุ่น เดลี่ โรงแรม พุทธรักษา หัวหิน

เวลา 11.00 น. – 17.00 น. นี้

ต้นไม้ และ คนเป็นนิทรรศการศิลปะที่นำเสนอความงาม ความรู้สึก และการตื่นรู้ ถึงคุณค่าของต้นไม้และคน ที่ควรตระหนักถึงธรรมชาติ เพื่อการเอาใจใส่ดูแลสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดการร่วมมือกันที่จะร่วมสรรสร้างสิ่งที่งดงาม เกิดสุขในปัจจุบันขณะและอนาคต

Tree and People : This art exhibition explores the connection between humanity and nature. To raise awareness of nature’s value in our life, appreciate its beauty, and preserve this invaluable treasure. Nature and humanity are linked to each other in many ways. We must collaborate and help one another to protect this very source of life we depend on. To create a more sustainable and happy future for the next generations.

• วรรณา ช่อทับทิม

• สิริพงษ์ เรืองศรี

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุสรณ์ ศิริปิ่น

• ทะเลจันทร์

• เวชยันต์ อุณหสุวรรณ

• บุดิส วาทิต

• อาทิตยา กรรณสูตร

• ศุภกร อินทรสอาด

• พัฒนา สายกระสุน

• วินิดา สุวรรณสา

• เอลินร์ หนูแก้ว

• วรวิทย์ เหล่าขวัญสถิตย์

• ทัศน์ทยา เหล่าขวัญสถิตย์

• หิรัณยากร พูลศักดิ์

• เนาวรัตน์ ปั่นไสว

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าชมกิจกรรมแบบ VR

SUPPORT / สนับสนุน


#ARTFORAIRCNX #ARTFORAIR2